قیمت ورق آجدار 12

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولقزاق1500کارخانه35710 تومان
رول قزاق1000کارخانه35710 تومان
رولکره1500کارخانه35710 تومان
رولقزاق1250کارخانه35710 تومان

قیمت ورق آجدار 10

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولکره1500کارخانه35710 تومان
رولکره1000کارخانه35710 تومان
رولقزاق1250کارخانه35710 تومان
رولقزاق1000کارخانه35710 تومان
برشفولادمبارکه6000*1500 کارخانه35710 تومان
رولفولادمبارکه1250کارخانه35710 تومان

قیمت ورق آجدار 8

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولکره1500 کارخانه39980 تومان
رولقزاق1250کارخانه39980 تومان
رول قزاق1500کارخانه39980 تومان
رولقزاق1000کارخانه39980 تومان
برش‌خورده فولادمبارکه6000*1500کارخانه39980 تومان
رولفولادمبارکه1250کارخانه39980 تومان

قیمت ورق آجدار 6

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولچین1000کارخانه45680 تومان
رولچین1000کارخانه45680 تومان
برش‌خوردهقزاق6000*1500کارخانه45680 تومان
رولقزاق1500کارخانه45680 تومان
رولکره1500 کارخانه45680 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه2000*1000کارخانه45680 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه6000*1500کارخانه45680 تومان
رول گیلان1000کارخانه45680 تومان

قیمت ورق آجدار 5

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولM.M.Kک1000کارخانه44550 تومان
رول قزاق1500کارخانه44550 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه1000*2000 کارخانه44550 تومان
رولکره1500کارخانه44550 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه6000*1500 کارخانه44550 تومان
شیتفولادمبارکه1000کارخانه44550 تومان
رولچین1000کارخانه44550 تومان
برش‌خوردهاکراین6000*1500کارخانه44550 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه1250*2500 کارخانه44550 تومان
رول گیلان1000 کارخانه44550 تومان

قیمت ورق آجدار 4

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
برش‌خورده فولادمبارکه1000*2000 کارخانه47170 تومان
شیتفولادمبارکه1000 کارخانه47170 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه6000*1500 کارخانه47170 تومان
رولقزاق1250کارخانه47170 تومان
رولچین1000کارخانه47170 تومان
رولکره1500 کارخانه47170 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه1250*2500 کارخانه47170 تومان
ST371000 رول کارخانه47170 تومان

قیمت ورق آجدار 3

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
رولکره1000کارخانه45550 تومان
برش‌خورده فولادمبارکه6000*1500 کارخانه45550 تومان
رولکره1250 کارخانه45550 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه1000*2000 کارخانه45550 تومان
رولکره1500 کارخانه45550 تومان
رول قزاق1500کارخانه45550 تومان
برش‌خوردهفولادمبارکه1250*2500 کارخانه45550 تومان
برش‌خوردهچین1000*2000 کارخانه45550 تومان
برش‌خوردهچین1250*2500کارخانه45550 تومان

قیمت ورق آجدار 2

حالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
برش‌خوردهقزاق1000*2000کارخانه45550 تومان
برش‌خوردهکره1000*2000 کارخانه45550 تومان
برش‌خوردهکره1250*2500 کارخانه45550 تومان
رول گیلان1000کارخانه45550 تومان