قیمت ورق سیاه

برندسایزحالتمحل تحویلواحدقیمت
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم34990 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم34990 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم34990 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم34990 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم34680 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم34680 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم34680 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم34680 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم34680 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم36999 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم36999 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم36999 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم36999 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم36999 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم40560 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم40560 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم40560 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم40560 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم40560 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم40550 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم40550 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم40550 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم40550 تومان
فولاد مبارکه1250 رولکارخانهکیلوگرم40550 تومان
فولاد مبارکه1000 رولکارخانهکیلوگرم40550 تومان
فولاد مبارکه1000 رولکارخانهکیلوگرم40550 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 فابریککارخانهکیلوگرم40225 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم40255 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم40255 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم40255 تومان
فولاد مبارکه1000 رولکارخانهکیلوگرم40255 تومان
فولاد مبارکه1000 رولکارخانهکیلوگرم40255 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم38550 تومان
فولاد مبارکه1500*3000 برش خوردهکارخانهکیلوگرم38550 تومان
فولاد مبارکه1250*2500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم38550 تومان
فولاد مبارکه1000*2000 برش خوردهکارخانهکیلوگرم38550 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم38550 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم38550 تومان
فولاد مبارکه1250 رولکارخانهکیلوگرم38550 تومان
فولاد مبارکه1000 رولکارخانهکیلوگرم38550 تومان
فولاد مبارکه6000*1500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم39390 تومان
فولاد مبارکه2500*1250 برش خوردهکارخانهکیلوگرم39390 تومان
فولاد مبارکه1000*2000 برش خوردهکارخانهکیلوگرم39390 تومان
فولاد مبارکه1000*2000 برش خوردهکارخانهکیلوگرم39390 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم39390 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم39390 تومان
فولاد مبارکه1250 رولکارخانهکیلوگرم39390 تومان
فولاد مبارکه1250 رولکارخانهکیلوگرم39390 تومان
فولاد مبارکه1000 رولکارخانهکیلوگرم39390 تومان
فولاد مبارکه1250*2500 برش خوردهکارخانهکیلوگرم36990 تومان
فولاد مبارکه1000*2000 برش خوردهکارخانهکیلوگرم36990 تومان
فولاد مبارکه1500 رولکارخانهکیلوگرم36990 تومان
فولاد مبارکه1250 رولکارخانهکیلوگرم36990 تومان
کارخانهکیلوگرم36990 تومان