قیمت ورق گالوانیزه

سایزضخامتبرندحالتمحل تحویلقیمت
10006  چینرولکارخانه65910 تومان
10005  چینرولکارخانه65910 تومان
12504  چینرولکارخانه65910 تومان
10004  چینرولکارخانه65910 تومان
12503  چینرولکارخانه65910 تومان
10003  چینرولکارخانه65910 تومان
12502.5  چینرولکارخانه65910 تومان
10002.5  چینرولکارخانه65910 تومان
12502  چینرولکارخانه65910 تومان
10002  چینرولکارخانه65910 تومان
12502  تارازرولکارخانه65910 تومان
12502  تارازرولکارخانه65910 تومان
10002  تارازرولکارخانه65910 تومان
10002  تارازرولکارخانه65910 تومان
12501.5  تارازرولکارخانه65910 تومان
12501.5  تارازرولکارخانه65910 تومان
10001.5  تارازرولکارخانه65910 تومان
10001.5  تارازرولکارخانه65910 تومان
12501.2  تارازرولکارخانه65910 تومان
12501.2  تارازرولکارخانه65910 تومان
10001.2  تارازرولکارخانه65910 تومان
10001.2  تارازرولکارخانه65910 تومان
12501  تارازرولکارخانه65910 تومان
12501  تارازرولکارخانه65910 تومان
10001  تارازرولکارخانه65910 تومان
10001  تارازرولکارخانه65910 تومان
12500.9  تارازرولکارخانه65910 تومان
12500.9  تارازرولکارخانه65910 تومان
10000.9  تارازرولکارخانه65910 تومان
10000.9  تارازرولکارخانه65910 تومان
12500.8  تارازرولکارخانه65910 تومان
12500.8  تارازرولکارخانه65910 تومان
10000.8  تارازرولکارخانه65910 تومان
10000.8  تارازرولکارخانه65910 تومان
12500.7  تارازرولکارخانه65910 تومان
12500.7  تارازرولکارخانه65910 تومان
10000.7  تارازرولکارخانه65910 تومان
10000.7  تارازرولکارخانه65910 تومان
12500.6  تارازرولکارخانه65910 تومان
12500.6  تارازرولکارخانه65910 تومان
10000.6  تارازرولکارخانه65910 تومان
10000.6  تارازرولکارخانه65910 تومان
12500.55  تارازرولکارخانه65910 تومان
12500.55  تارازرولکارخانه65910 تومان
10000.55  تارازرولکارخانه65910 تومان
10000.55  تارازرولکارخانه65910 تومان
12500.5  تارازرولکارخانه65910 تومان
12500.5  تارازرولکارخانه65910 تومان
10000.5  تارازرولکارخانه65910 تومان
10000.5  تارازرولکارخانه65910 تومان
10000.4  تارازرولکارخانه65910 تومان
10000.4  تارازرولکارخانه65910 تومان
12502.5  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
12502.5هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
10002.5  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
10002.5هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
12502  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
1250هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
10002  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
1000هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
12501.5  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
12501.5 هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
10001.5  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
10001.5 هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
12501.25  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
12501.25  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
10001.25  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
10001.25 هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
12501  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
1250هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
10001  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
1000هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
12500.9  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
12500.9 هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
10000.9  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
10000.9 هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
12500.8  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
12500.8 هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
10000.8  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
10000.8 هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
12500.7  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
12500.7 هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
10000.7  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
10000.7 هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
12500.6  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
12500.6 هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
10000.6  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
10000.6 هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
12500.55  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
12500.55  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
10000.55  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
10000.55  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
12500.5  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
12500.5 هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
10000.5  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
10000.5 هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
12500.4  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
12500.4 هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
10000.4  هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
10000.4 هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
1000  0.8       هفت الماسرولکارخانه65910 تومان
10001.5 کاشانرولکارخانه65910 تومان
10001.5کاشانرولکارخانه65910 تومان
12501.25کاشانرولکارخانه65910 تومان
12501.25کاشانرولکارخانه65910 تومان
10001.25 کاشانرولکارخانه65910 تومان
10001.25کاشانرولکارخانه65910 تومان
12501کاشانرولکارخانه65910 تومان
12501کاشانرولکارخانه65910 تومان
1000کاشانرولکارخانه65910 تومان
1000کاشانرولکارخانه65910 تومان
12500.9  کاشانرولکارخانه65910 تومان
12500.9کاشانرولکارخانه65910 تومان
10000.9 کاشانرولکارخانه65910 تومان
10000.9 کاشانرولکارخانه65910 تومان
12500.8 کاشانرولکارخانه65910 تومان
12500.8کاشانرولکارخانه65910 تومان
10000.8 کاشانرولکارخانه65910 تومان
10000.8کاشانرولکارخانه65910 تومان
12500.7 کاشانرولکارخانه65910 تومان
12500.7 کاشانرولکارخانه65910 تومان
10000.7 کاشانرولکارخانه65910 تومان
10000.7کاشانرولکارخانه65910 تومان
12500.6 کاشانرولکارخانه65910 تومان
12500.6 کاشانرولکارخانه65910 تومان
10000.6 کاشانرولکارخانه65910 تومان
10000.6 کاشانرولکارخانه65910 تومان
12500.55  کاشانرولکارخانه65910 تومان
12500.55  کاشانرولکارخانه65910 تومان
10000.55  کاشانرولکارخانه65910 تومان
10000.55  کاشانرولکارخانه65910 تومان
12500.5 کاشانرولکارخانه65910 تومان
12500.5کاشانرولکارخانه65910 تومان
10000.5 کاشانرولکارخانه65910 تومان
10000.5 کاشانرولکارخانه65910 تومان
12500.45 کاشانرولکارخانه65910 تومان
12500.45  کاشانرولکارخانه65910 تومان
10000.45 کاشانرولکارخانه65910 تومان
10000.45  کاشانرولکارخانه65910 تومان
12500.4 کاشانرولکارخانه65910 تومان
12500.4کاشانرولکارخانه65910 تومان
10000.4 کاشانرولکارخانه65910 تومان
10000.4کاشانرولکارخانه65910 تومان
10000.35  کاشانرولکارخانه65910 تومان
10000.35  کاشانرولکارخانه65910 تومان
12500.3  کاشانرولکارخانه65910 تومان
10000.3 کاشانرولکارخانه65910 تومان
10000.3  کاشانرولکارخانه65910 تومان
1250شهر کردرولکارخانه65910 تومان
1250شهر کردرولکارخانه65910 تومان
1000شهر کردرولکارخانه65910 تومان
1000شهر کردرولکارخانه65910 تومان
12501.5شهر کردرولکارخانه65910 تومان
12501.5 شهر کردرولکارخانه65910 تومان
10001.5 شهر کردرولکارخانه65910 تومان
10001.5 شهر کردرولکارخانه65910 تومان
12501.25 شهر کردرولکارخانه65910 تومان
12501.25 شهر کردرولکارخانه65910 تومان
10001.25 شهر کردرولکارخانه65910 تومان
10001.25 شهر کردرولکارخانه65910 تومان
1250شهر کردرولکارخانه65910 تومان
1250شهر کردرولکارخانه65910 تومان
1000شهر کردرولکارخانه65910 تومان
1000شهر کردرولکارخانه65910 تومان
12500.9شهر کردرولکارخانه65910 تومان
12500.9 شهر کردرولکارخانه65910 تومان
10000.9  شهر کردرولکارخانه65910 تومان
10000.9 شهر کردرولکارخانه65910 تومان
12500.8شهر کردرولکارخانه65910 تومان
12500.8 شهر کردرولکارخانه65910 تومان
10000.8شهر کردرولکارخانه65910 تومان
10000.8 شهر کردرولکارخانه65910 تومان
12500.7شهر کردرولکارخانه65910 تومان
12500.7شهر کردرولکارخانه65910 تومان
10000.7شهر کردرولکارخانه65910 تومان
10000.7شهر کردرولکارخانه65910 تومان
12500.6 شهر کردرولکارخانه65910 تومان
12500.6 شهر کردرولکارخانه65910 تومان
10000.6 شهر کردرولکارخانه65910 تومان
10000.6شهر کردرولکارخانه65910 تومان
12500.5 شهر کردرولکارخانه65910 تومان
12500.5شهر کردرولکارخانه65910 تومان
10000.5  شهر کردرولکارخانه65910 تومان
10000.5 شهر کردرولکارخانه65910 تومان
10000.4  شهر کردرولکارخانه65910 تومان
10000.4  شهر کردرولکارخانه65910 تومان
1000  2.5       شهریاز تبریزرولکارخانه65910 تومان
1250  3     شهریاز تبریزرولکارخانه65910 تومان
1250  2       شهریاز تبریزرولکارخانه65910 تومان
1250  2.5       شهریاز تبریزرولکارخانه65910 تومان
1000  3       شهریاز تبریزرولکارخانه65910 تومان
1000  2     شهریاز تبریزرولکارخانه65910 تومان