قیمت تیر آهن

سایزحالتبرندمحل تحویلقیمت
1812 متریIPEکارخانه25500 تومان
1812 متریIPEکارخانه25500 تومان
1812 متریذوب آهنکارخانه25500 تومان
1612 متریذوب آهنکارخانه25500 تومان
1412 متریفایکوکارخانه25500 تومان
1412 متریذوب آهنکارخانه25500 تومان
1412 متریIPEکارخانه25500 تومان
6012 متریروسیهکارخانه25500 تومان
5512 متریروسیهکارخانه25500 تومان
5012 متریروسیهکارخانه22550 تومان
4512 متریروسیهکارخانه25500 تومان
4012 متریروسیهکارخانه25500 تومان
3512 متریروسیهکارخانه25500 تومان
3312 متریروسیهکارخانه25500 تومان
6012 متریIPEکارخانه25550 تومان
5512 متریIPEکارخانه25500 تومان
5012 متریIPEکارخانه25500 تومان
4512 متریIPEکارخانه25550 تومان
4012 متریIPEکارخانه25500 تومان
3612 متریIPEکارخانه25550 تومان
3312 متریIPEکارخانه25500 تومان
1012 متریIPEکارخانه25500 تومان
812 متریIPEکارخانه25500 تومان
1012 متریIPEکارخانه25500 تومان
1812 متریاهوازکارخانه25500 تومان
1612 متریاهوازکارخانه25500 تومان
1412 متریاهوازکارخانه25500 تومان
2412 متریفایکوکارخانه25500 تومان
2212 متریفایکوکارخانه25500 تومان
2012 متریفایکوکارخانه25500 تومان
1812 متریفایکوکارخانه25500 تومان
1612 متریفایکوکارخانه25500 تومان
3012 متریذوب آهنکارخانه25500 تومان
3012 متریIPEکارخانه25500 تومان
3012 متریIPEکارخانه25500 تومان
2712 متریIPEکارخانه25500 تومان
2712 متریذوب آهنکارخانه25500 تومان
2712 متریIPEکارخانه25500 تومان
2412 متریذوب آهنکارخانه25500 تومان
2412 متریIPEکارخانه25500 تومان
2412 متریIPEکارخانه25000 تومان
2212 متریIPEکارخانه25000 تومان
2212 متریIPEکارخانه25500 تومان
2212 متریذوب آهنکارخانه25500 تومان
2012 متریIPEکارخانه25500 تومان
2012 متریIPEکارخانه25500 تومان
2012 متریذوب آهنکارخانه25550 تومان
1612 متریIPEکارخانه25500 تومان
1612 متریIPEکارخانه25500 تومان
1412 متریIPEکارخانه25500 تومان
12 متریIPEکارخانه25500 تومان
12 متریIPEکارخانه25500 تومان