تاریخ بروزرسانی 6 مهر 1402

قیمت تیر آهن

سایزحالتبرندمحل تحویلقیمت
1812 متریIPEکارخانه5900000 تومان
1812 متریIPEکارخانه5900000 تومان
1812 متریذوب آهنکارخانه5900000 تومان
1612 متریذوب آهنکارخانه5900000 تومان
1412 متریفایکوکارخانه4300000 تومان
1412 متریذوب آهنکارخانه4300000 تومان
1412 متریIPEکارخانه4300000 تومان
6012 متریروسیهکارخانه5900000 تومان
5512 متریروسیهکارخانه5900000 تومان
5012 متریروسیهکارخانه5900000 تومان
4512 متریروسیهکارخانه5900000 تومان
4012 متریروسیهکارخانه5900000 تومان
3512 متریروسیهکارخانه5900000 تومان
3312 متریروسیهکارخانه5900000 تومان
6012 متریIPEکارخانه5900000 تومان
5512 متریIPEکارخانه5900000 تومان
5012 متریIPEکارخانه5900000 تومان
4512 متریIPEکارخانه5900000 تومان
4012 متریIPEکارخانه5900000 تومان
3612 متریIPEکارخانه5900000 تومان
3312 متریIPEکارخانه5900000 تومان
1012 متریIPEکارخانه5900000 تومان
812 متریIPEکارخانه5900000 تومان
1012 متریIPEکارخانه5900000 تومان
1812 متریاهوازکارخانه5900000 تومان
1612 متریاهوازکارخانه5900000 تومان
1412 متریاهوازکارخانه5900000 تومان
2412 متریفایکوکارخانه5900000 تومان
2212 متریفایکوکارخانه5900000 تومان
2012 متریفایکوکارخانه5900000 تومان
1812 متریفایکوکارخانه5900000 تومان
1612 متریفایکوکارخانه4300000 تومان
3012 متریذوب آهنکارخانه4300000 تومان
3012 متریIPEکارخانه4300000 تومان
3012 متریIPEکارخانه5900000 تومان
2712 متریIPEکارخانه5900000 تومان
2712 متریذوب آهنکارخانه5900000 تومان
2712 متریIPEکارخانه5900000 تومان
2412 متریذوب آهنکارخانه5900000 تومان
2412 متریIPEکارخانه5900000 تومان
2412 متریIPEکارخانه5900000 تومان
2212 متریIPEکارخانه5900000 تومان
2212 متریIPEکارخانه5900000 تومان
2212 متریذوب آهنکارخانه5900000 تومان
2012 متریIPEکارخانه5900000 تومان
2012 متریIPEکارخانه5900000 تومان
2012 متریذوب آهنکارخانه5900000 تومان
1612 متریIPEکارخانه5900000 تومان
1612 متریIPEکارخانه5900000 تومان
1412 متریIPEکارخانه5900000 تومان
12 متریIPEکارخانه5900000 تومان
12 متریIPEکارخانه5900000 تومان