تاریخ بروزرسانی 14 بهمن 1401

قیمت تیر آهن

سایزحالتبرندمحل تحویلقیمت
1812 متریIPEکارخانه3715900 تومان
1812 متریIPEکارخانه3715900 تومان
1812 متریذوب آهنکارخانه3706600 تومان
1612 متریذوب آهنکارخانه2881000 تومان
1412 متریفایکوکارخانه2147000 تومان
1412 متریذوب آهنکارخانه2321300 تومان
1412 متریIPEکارخانه2330500 تومان
6012 متریروسیهکارخانه32300 تومان
5512 متریروسیهکارخانه32300 تومان
5012 متریروسیهکارخانه32300 تومان
4512 متریروسیهکارخانه32300 تومان
4012 متریروسیهکارخانه32300 تومان
3512 متریروسیهکارخانه32300 تومان
3312 متریروسیهکارخانه32300 تومان
6012 متریIPEکارخانه32300 تومان
5512 متریIPEکارخانه32300 تومان
5012 متریIPEکارخانه32300 تومان
4512 متریIPEکارخانه32300 تومان
4012 متریIPEکارخانه32300 تومان
3612 متریIPEکارخانه32300 تومان
3312 متریIPEکارخانه32400 تومان
1012 متریIPEکارخانه2752500 تومان
812 متریIPEکارخانه1468000 تومان
1012 متریIPEکارخانه1927000 تومان
1812 متریاهوازکارخانه

تماس بگیرید

1612 متریاهوازکارخانه2724900 تومان
1412 متریاهوازکارخانه2073700 تومان
2412 متریفایکوکارخانه

تماس بگیرید

2212 متریفایکوکارخانه

تماس بگیرید

2012 متریفایکوکارخانه493000 تومان
1812 متریفایکوکارخانه3350000 تومان
1612 متریفایکوکارخانه2770000 تومان
3012 متریذوب آهنکارخانه8370000 تومان
3012 متریIPEکارخانه8688300 تومان
3012 متریIPEکارخانه

تماس بگیرید

2712 متریIPEکارخانه2000000 تومان
2712 متریذوب آهنکارخانه7000000 تومان
2712 متریIPEکارخانه7339700 تومان
2412 متریذوب آهنکارخانه6605700 تومان
2412 متریIPEکارخانه

تماس بگیرید

2412 متریIPEکارخانه6614900 تومان
2212 متریIPEکارخانه

تماس بگیرید

2212 متریIPEکارخانه5660700 تومان
2212 متریذوب آهنکارخانه5688300 تومان
2012 متریIPEکارخانه4578200 تومان
2012 متریIPEکارخانه4578200 تومان
2012 متریذوب آهنکارخانه4350000 تومان
1612 متریIPEکارخانه

تماس بگیرید

1612 متریIPEکارخانه2890200 تومان
1412 متریIPEکارخانه2330500 تومان
12 متریIPEکارخانه

تماس بگیرید

12 متریIPEکارخانه2170000 تومان