قیمت ورق رنگی

ضخامترنگحالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
0٫25بنفشرول چین1000 کارخانه42000 تومان
0٫18بنفشرول چین1000 کارخانه42000 تومان
0٫18  صورتیرولچین1000کارخانه42000 تومان
0٫7 آبیرولفولاد مبارکه1250 کارخانه42000 تومان
0٫7 سفید یخچالیرولفولاد مبارکه1250کارخانه42000 تومان
0٫6 سفید یخچالیرولفولاد مبارکه1250 کارخانه42000 تومان
0٫6 آبیرولفولاد مبارکه1250 کارخانه42000 تومان
0٫5 سفید یخچالیرولفولاد مبارکه1250کارخانه42000 تومان
0٫5  آبیرولفولاد مبارکه1250کارخانه42000 تومان
0٫5قهوه ای سوختهرولفولاد مبارکه1250کارخانه42000 تومان
0٫5 قرمزرولفولاد مبارکه1250کارخانه42000 تومان
0٫5 نارنجیرولفولاد مبارکه1250 کارخانه42000 تومان
0٫5 نارنجیرولفولاد مبارکه1000کارخانه42000 تومان
0٫4 نارنجیرولفولاد مبارکه1250 کارخانه42000 تومان
0٫4 قرمزرولفولاد مبارکه1250کارخانه42000 تومان
0٫4سفید یخچالیرولفولاد مبارکه1250کارخانه42000 تومان
0٫4 سفید یخچالیرولفولاد مبارکه1000 کارخانه42000 تومان