تاریخ بروزرسانی 27 مهر 1401

قیمت ورق رنگی

ضخامترنگحالتبرندابعادمحل تحویلقیمت
0٫25بنفشرول چین1000 کارخانه265000 تومان
0٫18بنفشرول چین1000 کارخانه265000 تومان
0٫18  صورتیرولچین1000کارخانه265000 تومان
0٫7 آبیرولفولاد مبارکه1250 کارخانه265000 تومان
0٫7 سفید یخچالیرولفولاد مبارکه1250کارخانه265000 تومان
0٫6 سفید یخچالیرولفولاد مبارکه1250 کارخانه265000 تومان
0٫6 آبیرولفولاد مبارکه1250 کارخانه265000 تومان
0٫5 سفید یخچالیرولفولاد مبارکه1250کارخانه265000 تومان
0٫5  آبیرولفولاد مبارکه1250کارخانه265000 تومان
0٫5قهوه ای سوختهرولفولاد مبارکه1250کارخانه265000 تومان
0٫5 قرمزرولفولاد مبارکه1250کارخانه265000 تومان
0٫5 نارنجیرولفولاد مبارکه1250 کارخانه265000 تومان
0٫5 نارنجیرولفولاد مبارکه1000کارخانه265000 تومان
0٫4 نارنجیرولفولاد مبارکه1250 کارخانه265000 تومان
0٫4 قرمزرولفولاد مبارکه1250کارخانه265000 تومان
0٫4سفید یخچالیرولفولاد مبارکه1250کارخانه265000 تومان
0٫4 سفید یخچالیرولفولاد مبارکه1000 کارخانه265000 تومان