قیمت درز مستقیم

ضحامتسایزاستانداردحالتمحل تحویلقیمت
11/23٫7تست گاز6 متریکارخانه40000 تومان
11/43٫6تست گاز6 متریکارخانه40000 تومان
13٫3تست گاز6 متریکارخانه40000 تومان
13تست گاز6 متریکارخانه40000 تومان
1/22٫8تست گاز6 متریکارخانه40000 تومان
22٫9تست گاز6 متریکارخانه40000 تومان
3/42٫9تست گاز6 متریکارخانه40000 تومان
23٫5تست گاز6 متریکارخانه40000 تومان
11/23٫5تست گاز6 متریکارخانه40000 تومان
12٫8تست گاز6 متریکارخانه40000 تومان
11/42٫8تست گاز6 متریکارخانه40000 تومان
3/42٫5تست گاز6 متریکارخانه40000 تومان
1/22٫5تست گاز6 متریکارخانه40000 تومان
54تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
44تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
34تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
1/224تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
24تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
53تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
43تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
21/236 متریکارخانه37000 تومان
23تست آب6 متریکارخانه35500 تومان
11/43تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
136 متریکارخانه37000 تومان
11/23تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
21/22/5تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
22/5تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
11/42/5تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
11/22/5تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
12/5تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
3/42/5تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
1/22/5تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
12تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
3/42تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
1/22تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
66صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
1/26صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
46صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
46صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
56صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
66صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
56صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
35صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
45صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
35صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
45صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
65صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
55صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
65صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
1/25صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
64صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
54صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
44صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
21/24صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
21/24صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
24صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
24صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
34صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
64صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
1/224صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
1/234صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
33/5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
1/223/5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
63صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
53صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
43صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
336 متریکارخانه36000 تومان
21/23صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
23صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
11/23صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
13صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
1/223صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
43صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
13صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
11/43صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
1/22/8صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
62٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
52٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
42٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
32٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
32٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
21/22٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
22٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
11/42٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
11/22٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
12٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
3/42٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
1/22٫5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
42/5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
12/5صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
42صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
32صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
22صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
11/42صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
11/22صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
12صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
3/42صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
1/22صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
21/22صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
12صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
1/232صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
1/412صنعتی6 متریکارخانه36000 تومان
56صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
66صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
56صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
46صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
46صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
66صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
21/26صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
5146 متریکارخانه37000 تومان
556 متریکارخانه37000 تومان
35صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
65صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
55صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
21/25صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
35صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
45صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
65صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
45صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
1846 متریکارخانه37000 تومان
64صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
546 متریکارخانه37000 تومان
54تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
54صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
446 متریکارخانه37000 تومان
44صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
44تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
34تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
34صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
21/24صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
24صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
24تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
21/24صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
34صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
24صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
21/24تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
21/34صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
64صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
11/23٫7تست گاز6 متریکارخانه38500 تومان
11/43٫6تست گاز6 متریکارخانه38500 تومان
23٫5تست گاز6 متریکارخانه39500 تومان
11/23٫5تست گاز6 متریکارخانه39500 تومان
21/23.5صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
33.5صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
13٫3تست گاز6 متریکارخانه38500 تومان
126 متریکارخانه37000 تومان
636 متریکارخانه37000 تومان
63صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
536 متریکارخانه37000 تومان
53صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
53تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
46 متریکارخانه37000 تومان
43صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
43تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
336 متریکارخانه37000 تومان
33تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
336 متریکارخانه37000 تومان
21/23تست گاز6 متریکارخانه39500 تومان
21/23صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
21/236 متریکارخانه37000 تومان
236 متریکارخانه37000 تومان
236 متریکارخانه37000 تومان
23صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
23تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
23تست گاز6 متریکارخانه39500 تومان
11/43تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
11/43صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
11/23تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
11/236 متریکارخانه37000 تومان
11/23تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
11/23صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
13تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
13تست گاز6 متریکارخانه37000 تومان
13صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
13تست گاز6 متریکارخانه38500 تومان
11/43تست گاز6 متریکارخانه39500 تومان
11/43صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
13صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
33صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
43صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
21/23صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
11/23تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
11/42٫8تست گاز6 متریکارخانه39500 تومان
1/22٫8تست گاز6 متریکارخانه38500 تومان
12٫8تست گاز6 متریکارخانه39500 تومان
1/22/8صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
62/56 متریکارخانه37000 تومان
62٫5صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
52.56 متریکارخانه37000 تومان
52٫5صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
42٫5صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
32.56 متریکارخانه37000 تومان
32٫5صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
31/22/56 متریکارخانه37000 تومان
21/22/56 متریکارخانه37000 تومان
21/22/5تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
22/56 متریکارخانه37000 تومان
22/5تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
22٫5صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
11/42/56 متریکارخانه37000 تومان
11/42٫5صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
11/42/5تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
11/22٫5صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
11/22/5تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
12/5تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
12٫5صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
3/42/56 متریکارخانه37000 تومان
3/42٫5تست گاز6 متریکارخانه37000 تومان
3/42/5تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
3/42٫5صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
1/22/5تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
1/22٫5صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
1/22/5تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
12/5صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
42/5صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
1/22٫5تست گاز6 متریکارخانه37000 تومان
42صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
326 متریکارخانه37000 تومان
32صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
21/22صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
226 متریکارخانه37000 تومان
22صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
11/42صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
11/22صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
12صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
12تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
3/426 متریکارخانه37000 تومان
3/42تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
3/42صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
1/226 متریکارخانه37000 تومان
1/22صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
1/22تست آب6 متریکارخانه37000 تومان
3/42٫9تست گاز6 متریکارخانه38500 تومان
22٫9تست گاز6 متریکارخانه38500 تومان
1/412صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
1/232صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
12صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان
21/22صنعتی6 متریکارخانه37000 تومان