قیمت لوله جدار چاه

ضحامتسایزبرندحالتمحل تحویلقیمت
8 میل16 اینچکویر6 متریکارخانه35550 تومان
6 میل16 اینچملایر6 متریکارخانه35550 تومان
6 میل16 اینچملایر6 متریکارخانه35550 تومان
5 میل16 اینچملایر6 متریکارخانه35550 تومان
4 میل16 اینچاصفهان6 متریکارخانه35550 تومان
6 میل14 اینچملایر6 متریکارخانه35550 تومان
6 میل14 اینچمشهد6 متریکارخانه35550 تومان
6 میل14 اینچملایر6 متریکارخانه35550 تومان
6 میل14 اینچاصفهان6 متریکارخانه35550 تومان
5 میل14 اینچمشهد6 متریکارخانه35550 تومان
5 میل14 اینچاصفهان6 متریکارخانه35550 تومان
5 میل14 اینچملایر6 متریکارخانه35550 تومان
4 میل14 اینچملایر6 متریکارخانه35550 تومان
4 میل14 اینچاصفهان6 متریکارخانه35550 تومان
6 میل12 اینچاصفهان6 متریکارخانه35550 تومان
6 میل12 اینچقزوین6 متریکارخانه35550 تومان
6 میل12 اینچملایر6 متریکارخانه35550 تومان
5 میل12 اینچملایر6 متریکارخانه35550 تومان
5 میل12 اینچاصفهان6 متریکارخانه35550 تومان
5 میل12 اینچکویر6 متریکارخانه35550 تومان
5 میل12 اینچقزوین6 متریکارخانه35550 تومان
4 میل12 اینچکویر6 متریکارخانه35550 تومان
4 میل12 اینچاصفهان6 متریکارخانه35550 تومان
4 میل12 اینچملایر6 متریکارخانه35550 تومان
10 میل8 اینچکویر6 متریکارخانه35550 تومان
6 میل10 اینچاصفهان6 متریکارخانه35550 تومان
6 میل10 اینچملایر6 متریکارخانه35550 تومان
6 میل10 اینچکویر6 متریکارخانه35550 تومان
5 میل10 اینچاصفهان6 متریکارخانه35550 تومان
5 میل10 اینچملایر6 متریکارخانه35550 تومان
4 میل10 اینچاصفهان6 متریکارخانه35550 تومان
4 میل10 اینچملایر6 متریکارخانه35550 تومان
3 میل10 اینچاصفهان6 متریکارخانه35550 تومان