تاریخ بروزرسانی 27 مهر 1401

قیمت لوله درز مستقیم گاز

ضحامتسایزاستانداردحالتمحل تحویلقیمت
11/23٫7تست گاز6 متریکارخانه38000 تومان
11/43٫6تست گاز6 متریکارخانه38000 تومان
13٫3تست گاز6 متریکارخانه38000 تومان
13تست گاز6 متریکارخانه38000 تومان
1/22٫8تست گاز6 متریکارخانه38000 تومان
22٫9تست گاز6 متریکارخانه38000 تومان
3/42٫9تست گاز6 متریکارخانه38000 تومان