تاریخ بروزرسانی 14 بهمن 1401

قیمت لوله گالوانیزه

ضحامتسایزاستانداردحالتمحل تحویلقیمت
3“4تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

3“3تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

3”21/2تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

3“2تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

3“11/4تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

3“11/2تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

3“1تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2.5“2تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2.5“11/4تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2.5“11/4تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2.5“11/2تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2.5“11/2تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2.5“1تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2.5“3/4تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2.5“1/2تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2.35“2تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2“1تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2“3/4تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2“1/2تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2.5“11/2تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

3“4تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

3“3تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

3“21/2تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

3“2تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2٫5“4تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2٫5“3تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2٫5“21/2تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2٫5“2تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2٫5“11/4تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2٫5“11/2تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2٫5“1تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2٫5“3/4تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2٫5“1/2تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2“4تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2“3تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2”21/2تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2“2تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2“11/4تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2“11/2تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2“1تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2“3/4تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

2“1/2تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

4“11/2تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

3“2تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

3“11/2تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

5“3تست6 متریکارخانه

تماس بگیرید

11/23٫7تست گاز6 متریکارخانه3715900 تومان
11/43٫6تست گاز6 متریکارخانه3715900 تومان
13٫3تست گاز6 متریکارخانه3715900 تومان
13تست گاز6 متریکارخانه3715900 تومان
1/22٫8تست گاز6 متریکارخانه3715900 تومان
22٫9تست گاز6 متریکارخانه3715900 تومان
3/42٫9تست گاز6 متریکارخانه3715900 تومان