قیمت لوله گالوانیزه

ضحامتسایزاستانداردحالتمحل تحویلقیمت
3“4تست6 متریکارخانه53479 تومان
3“3تست6 متریکارخانه53479 تومان
3”21/2تست6 متریکارخانه53479 تومان
3“2تست6 متریکارخانه53479 تومان
3“11/4تست6 متریکارخانه53479 تومان
3“11/2تست6 متریکارخانه53479 تومان
3“1تست6 متریکارخانه53479 تومان
2.5“2تست6 متریکارخانه53479 تومان
2.5“11/4تست6 متریکارخانه53479 تومان
2.5“11/4تست6 متریکارخانه53479 تومان
2.5“11/2تست6 متریکارخانه53479 تومان
2.5“11/2تست6 متریکارخانه53479 تومان
2.5“1تست6 متریکارخانه53479 تومان
2.5“3/4تست6 متریکارخانه53479 تومان
2.5“1/2تست6 متریکارخانه53479 تومان
2.35“2تست6 متریکارخانه53479 تومان
2“1تست6 متریکارخانه53479 تومان
2“3/4تست6 متریکارخانه53479 تومان
2“1/2تست6 متریکارخانه53479 تومان
2.5“11/2تست6 متریکارخانه53479 تومان
3“4تست6 متریکارخانه53479 تومان
3“3تست6 متریکارخانه58257 تومان
3“21/2تست6 متریکارخانه58257 تومان
3“2تست6 متریکارخانه58257 تومان
2٫5“4تست6 متریکارخانه58257 تومان
2٫5“3تست6 متریکارخانه58257 تومان
2٫5“21/2تست6 متریکارخانه58257 تومان
2٫5“2تست6 متریکارخانه58257 تومان
2٫5“11/4تست6 متریکارخانه58257 تومان
2٫5“11/2تست6 متریکارخانه58257 تومان
2٫5“1تست6 متریکارخانه58257 تومان
2٫5“3/4تست6 متریکارخانه58257 تومان
2٫5“1/2تست6 متریکارخانه58257 تومان
2“4تست6 متریکارخانه58257 تومان
2“3تست6 متریکارخانه58257 تومان
2”21/2تست6 متریکارخانه58257 تومان
2“2تست6 متریکارخانه58257 تومان
2“11/4تست6 متریکارخانه58257 تومان
2“11/2تست6 متریکارخانه58257 تومان
2“1تست6 متریکارخانه58257 تومان
2“3/4تست6 متریکارخانه58257 تومان
2“1/2تست6 متریکارخانه58257 تومان
4“11/2تست6 متریکارخانه58257 تومان
3“2تست6 متریکارخانه58257 تومان
3“11/2تست6 متریکارخانه58257 تومان
5“3تست6 متریکارخانه58257 تومان
11/23٫7تست گاز6 متریکارخانه47064 تومان
11/43٫6تست گاز6 متریکارخانه47064 تومان
13٫3تست گاز6 متریکارخانه47064 تومان
13تست گاز6 متریکارخانه47064 تومان
1/22٫8تست گاز6 متریکارخانه47064 تومان
22٫9تست گاز6 متریکارخانه47064 تومان
3/42٫9تست گاز6 متریکارخانه47064 تومان