قیمت ورق آلومینیوم

ابعاد ضخامتمحل تحویلقیمت
2000*1000    15    کارخانه199880 تومان
2000*1000    14    کارخانه199880 تومان
2000*1000    12    کارخانه199880 تومان
2000*1000    10    کارخانه199880 تومان
2000*1000    8    کارخانه199880 تومان
2000*1000    7    کارخانه167550 تومان
2000*1000    6    کارخانه167550 تومان
2000*1000    5    کارخانه167550 تومان
2000*1000    3    کارخانه167550 تومان
2000*1000    2    کارخانه167550 تومان
2000*1000    1    کارخانه167550 تومان
2000*1000    0٫6    کارخانه167550 تومان
2000*1000    0٫5    کارخانه167550 تومان
2000*1000    0٫8    کارخانه167550 تومان
2000*1000    3    کارخانه167550 تومان
2000*1000    2    کارخانه167500 تومان
2000*1000    0٫7    کارخانه167550 تومان
2000*1000    0٫6    کارخانه167550 تومان
2000*1000    0٫5    کارخانه167550 تومان
2000*1000    0٫4    کارخانه167550 تومان
2000*1000    0/4   کارخانه167550 تومان
2500*1250    4    کارخانه167550 تومان
2000*1000    3    کارخانه167550 تومان
2500*1250    3    کارخانه167550 تومان
2000*1000    2٫5    کارخانه167550 تومان
2500*1250    2٫5    کارخانه167550 تومان
2500*1250    2    کارخانه167550 تومان
عرض 1000    2    کارخانه167550 تومان
2000*1000    2    کارخانه167550 تومان
2000*1000    1٫6    کارخانه167550 تومان
عرض 1000    1٫5    کارخانه167550 تومان
2000*1000    1٫5    کارخانه167550 تومان
2500*1250    1٫25    کارخانه167550 تومان
عرض 1250    1٫25    کارخانه167550 تومان
2000*1000    1٫25    کارخانه167550 تومان
عرض 1000    1٫25    کارخانه167550 تومان
2500*1250    1    کارخانه167550 تومان
عرض 1250    1    کارخانه167550 تومان
2000*1000    1    کارخانه167550 تومان
عرض 1000    1    کارخانه167550 تومان
2500*1250    0٫8    کارخانه167550 تومان
عرض 1000    0٫8    کارخانه167550 تومان
عرض 1250    0٫8    کارخانه167550 تومان
2000*1000    0٫8    کارخانه167550 تومان
عرض 1000    0٫7    کارخانه167550 تومان
عرض 1250    0٫7    کارخانه167550 تومان
2500*1250    0٫7    کارخانه167550 تومان
2000*1000    0٫7    کارخانه167550 تومان
عرض 1200    0٫6    کارخانه167550 تومان
عرض 1000    0٫6    کارخانه167550 تومان
2500*1250    0٫6    کارخانه167550 تومان
2000*1000    0٫6    کارخانه167550 تومان
عرض 1250    0٫5    کارخانه167550 تومان
2500*1250    0٫5    کارخانه167550 تومان
عرض 1000    0٫5    کارخانه167550 تومان
2000*1000    0٫5    کارخانه167550 تومان
2500*1250    0٫4    کارخانه167550 تومان
عرض 1000    0٫4    کارخانه167550 تومان
2000*1000    0٫4    کارخانه167550 تومان
عرض 1000    0٫3    کارخانه167550 تومان
2000*1000    0٫3    کارخانه167550 تومان
2500*1250    0٫3    کارخانه167550 تومان