تاریخ بروزرسانی 30 شهریور 1402

قیمت ورق روغنی

سایزضخامتبرنداستانداردحالتمحل تحویلقیمت
1250 1.2  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1000 2  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1250 2  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1250 1.5  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1000 1.2  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1250 1  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1000 1.5  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1250 2  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1000 1.5  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1250 1  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1250 1.5  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1000 1.2  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1250 0.9  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1000 1  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1000 0.9  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1000 2  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1250 1.2  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1000 0.8  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1250 0.8  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1250 0.6  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1000 0.7  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1000 0.6  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1000 0.5  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1250 0.5  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1000 0.4  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1250 0.7  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1250 0.5  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1000 1  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1000 0.8  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1000 0.6  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1000 0.5  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1000 0.7  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1000 0.4  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1250 0.9  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1000 0.9  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1250 0.6  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1250 0.7  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1250 0.8  فولاد غربST12رولکارخانه417000 تومان
1000هفت الماسST12رولکارخانه417000 تومان
12501.5 هفت الماسST12رولکارخانه417000 تومان
10001.5 هفت الماسST12رولکارخانه417000 تومان
12501.25 هفت الماسST12رولکارخانه417000 تومان
1000 1.25  هفت الماسST12رولکارخانه417000 تومان
1000هفت الماسST12رولکارخانه417000 تومان
1250 0.9  هفت الماسST12رولکارخانه417000 تومان
1000 0.9  هفت الماسST12رولکارخانه417000 تومان
1250 0.8  هفت الماسST12رولکارخانه417000 تومان
1000 0.8  هفت الماسST12رولکارخانه417000 تومان
1250 0.7  هفت الماسST12رولکارخانه417000 تومان
10000.7 هفت الماسST12رولکارخانه417000 تومان
12500.6 هفت الماسST12رولکارخانه417000 تومان
10000.6 هفت الماسST12رولکارخانه417000 تومان
1250 0.5  هفت الماسST12رولکارخانه417000 تومان
1000 0.5  هفت الماسST12رولکارخانه417000 تومان
1000 0.4  هفت الماسST12رولکارخانه417000 تومان
1250 2  هفت الماسST12رولکارخانه417000 تومان
1250 1  هفت الماسST12رولکارخانه417000 تومان
1250 0.4  هفت الماسST12رولکارخانه417000 تومان
10002.5فولاد مبارکهST12رولکارخانه417000 تومان
1250 2فولاد مبارکهST12رولکارخانه417000 تومان
10002فولاد مبارکهST12رولکارخانه417000 تومان
1250 1.5فولاد مبارکهST12رولکارخانه417000 تومان
10001.5فولاد مبارکهST12رولکارخانه417000 تومان
12501.25فولاد مبارکهST12رولکارخانه417000 تومان
12501فولاد مبارکهST12رولکارخانه417000 تومان
10001فولاد مبارکهST12رولکارخانه417000 تومان
12500.9فولاد مبارکهST12 کارخانه417000 تومان
1000 0.9فولاد مبارکهST12رولکارخانه417000 تومان
1250 0.8فولاد مبارکهST12رولکارخانه417000 تومان
1000 0.8فولاد مبارکهST12رولکارخانه417000 تومان
1250 0.6فولاد مبارکهST12رولکارخانه417000 تومان
10000.6فولاد مبارکهST12رولکارخانه417000 تومان
12500.5فولاد مبارکهST12رولکارخانه417000 تومان
10000.5فولاد مبارکهST12رولکارخانه417000 تومان
1000 0.4فولاد مبارکهST12رولکارخانه417000 تومان
1000 1.25فولاد مبارکهST12رولکارخانه417000 تومان
1250 0.7فولاد مبارکهST12رولکارخانه417000 تومان