قیمت ورق روغنی

سایزضخامتبرنداستانداردحالتمحل تحویلقیمت
1250 1.2  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1000 2  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1250 2  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1250 1.5  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1000 1.2  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1250 1  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1000 1.5  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1250 2  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1000 1.5  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1250 1  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1250 1.5  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1000 1.2  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1250 0.9  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1000 1  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1000 0.9  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1000 2  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1250 1.2  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1000 0.8  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1250 0.8  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1250 0.6  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1000 0.7  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1000 0.6  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1000 0.5  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1250 0.5  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1000 0.4  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1250 0.7  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1250 0.5  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1000 1  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1000 0.8  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1000 0.6  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1000 0.5  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1000 0.7  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1000 0.4  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1250 0.9  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1000 0.9  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1250 0.6  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1250 0.7  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1250 0.8  فولاد غربST12رولکارخانه40087 تومان
1000هفت الماسST12رولکارخانه37489 تومان
12501.5 هفت الماسST12رولکارخانه37489 تومان
10001.5 هفت الماسST12رولکارخانه37489 تومان
12501.25 هفت الماسST12رولکارخانه37489 تومان
1000 1.25  هفت الماسST12رولکارخانه37489 تومان
1000هفت الماسST12رولکارخانه37489 تومان
1250 0.9  هفت الماسST12رولکارخانه37489 تومان
1000 0.9  هفت الماسST12رولکارخانه37489 تومان
1250 0.8  هفت الماسST12رولکارخانه37489 تومان
1000 0.8  هفت الماسST12رولکارخانه37489 تومان
1250 0.7  هفت الماسST12رولکارخانه37489 تومان
10000.7 هفت الماسST12رولکارخانه37489 تومان
12500.6 هفت الماسST12رولکارخانه37489 تومان
10000.6 هفت الماسST12رولکارخانه37489 تومان
1250 0.5  هفت الماسST12رولکارخانه37489 تومان
1000 0.5  هفت الماسST12رولکارخانه37489 تومان
1000 0.4  هفت الماسST12رولکارخانه37489 تومان
1250 2  هفت الماسST12رولکارخانه37489 تومان
1250 1  هفت الماسST12رولکارخانه37489 تومان
1250 0.4  هفت الماسST12رولکارخانه37489 تومان
10002.5فولاد مبارکهST12رولکارخانه42792 تومان
1250 2فولاد مبارکهST12رولکارخانه42792 تومان
10002فولاد مبارکهST12رولکارخانه42792 تومان
1250 1.5فولاد مبارکهST12رولکارخانه42792 تومان
10001.5فولاد مبارکهST12رولکارخانه42792 تومان
12501.25فولاد مبارکهST12رولکارخانه42792 تومان
12501فولاد مبارکهST12رولکارخانه42792 تومان
10001فولاد مبارکهST12رولکارخانه42792 تومان
12500.9فولاد مبارکهST12 کارخانه42792 تومان
1000 0.9فولاد مبارکهST12رولکارخانه42792 تومان
1250 0.8فولاد مبارکهST12رولکارخانه42792 تومان
1000 0.8فولاد مبارکهST12رولکارخانه42792 تومان
1250 0.6فولاد مبارکهST12رولکارخانه42792 تومان
10000.6فولاد مبارکهST12رولکارخانه42792 تومان
12500.5فولاد مبارکهST12رولکارخانه42792 تومان
10000.5فولاد مبارکهST12رولکارخانه42792 تومان
1000 0.4فولاد مبارکهST12رولکارخانه42792 تومان
1000 1.25فولاد مبارکهST12رولکارخانه42792 تومان
1250 0.7فولاد مبارکهST12رولکارخانه42792 تومان