تاریخ بروزرسانی 8 بهمن 1401

قیمت ورق روغنی

سایزضخامتبرنداستانداردحالتمحل تحویلقیمت
1250 1.2  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 2  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 2  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 1.5  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 1.2  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 1  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 1.5  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 2  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 1.5  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 1  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 1.5  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 1.2  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 0.9  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 1  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 0.9  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 2  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 1.2  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 0.8  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 0.8  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 0.6  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 0.7  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 0.6  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 0.5  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 0.5  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 0.4  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 0.7  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 0.5  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 1  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 0.8  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 0.6  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 0.5  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 0.7  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 0.4  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 0.9  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 0.9  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 0.6  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 0.7  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 0.8  فولاد غربST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000هفت الماسST12رولکارخانه

تماس بگیرید

12501.5 هفت الماسST12رولکارخانه

تماس بگیرید

10001.5 هفت الماسST12رولکارخانه

تماس بگیرید

12501.25 هفت الماسST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 1.25  هفت الماسST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000هفت الماسST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 0.9  هفت الماسST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 0.9  هفت الماسST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 0.8  هفت الماسST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 0.8  هفت الماسST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 0.7  هفت الماسST12رولکارخانه

تماس بگیرید

10000.7 هفت الماسST12رولکارخانه

تماس بگیرید

12500.6 هفت الماسST12رولکارخانه

تماس بگیرید

10000.6 هفت الماسST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 0.5  هفت الماسST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 0.5  هفت الماسST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 0.4  هفت الماسST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 2  هفت الماسST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 1  هفت الماسST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 0.4  هفت الماسST12رولکارخانه

تماس بگیرید

10002.5فولاد مبارکهST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 2فولاد مبارکهST12رولکارخانه

تماس بگیرید

10002فولاد مبارکهST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 1.5فولاد مبارکهST12رولکارخانه

تماس بگیرید

10001.5فولاد مبارکهST12رولکارخانه

تماس بگیرید

12501.25فولاد مبارکهST12رولکارخانه

تماس بگیرید

12501فولاد مبارکهST12رولکارخانه

تماس بگیرید

10001فولاد مبارکهST12رولکارخانه

تماس بگیرید

12500.9فولاد مبارکهST12 کارخانه

تماس بگیرید

1000 0.9فولاد مبارکهST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 0.8فولاد مبارکهST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 0.8فولاد مبارکهST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 0.6فولاد مبارکهST12رولکارخانه

تماس بگیرید

10000.6فولاد مبارکهST12رولکارخانه

تماس بگیرید

12500.5فولاد مبارکهST12رولکارخانه

تماس بگیرید

10000.5فولاد مبارکهST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 0.4فولاد مبارکهST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1000 1.25فولاد مبارکهST12رولکارخانه

تماس بگیرید

1250 0.7فولاد مبارکهST12رولکارخانه

تماس بگیرید