تاریخ بروزرسانی 23 شهریور 1401

قیمت ورق روغنی

سایزضخامتبرنداستانداردحالتمحل تحویلقیمت
1250 1.2  فولاد غربST12رولکارخانه
1000 2  فولاد غربST12رولکارخانه
1250 2  فولاد غربST12رولکارخانه
1250 1.5  فولاد غربST12رولکارخانه
1000 1.2  فولاد غربST12رولکارخانه
1250 1  فولاد غربST12رولکارخانه
1000 1.5  فولاد غربST12رولکارخانه
1250 2  فولاد غربST12رولکارخانه
1000 1.5  فولاد غربST12رولکارخانه
1250 1  فولاد غربST12رولکارخانه
1250 1.5  فولاد غربST12رولکارخانه
1000 1.2  فولاد غربST12رولکارخانه
1250 0.9  فولاد غربST12رولکارخانه
1000 1  فولاد غربST12رولکارخانه
1000 0.9  فولاد غربST12رولکارخانه
1000 2  فولاد غربST12رولکارخانه
1250 1.2  فولاد غربST12رولکارخانه
1000 0.8  فولاد غربST12رولکارخانه
1250 0.8  فولاد غربST12رولکارخانه
1250 0.6  فولاد غربST12رولکارخانه
1000 0.7  فولاد غربST12رولکارخانه
1000 0.6  فولاد غربST12رولکارخانه
1000 0.5  فولاد غربST12رولکارخانه
1250 0.5  فولاد غربST12رولکارخانه
1000 0.4  فولاد غربST12رولکارخانه
1250 0.7  فولاد غربST12رولکارخانه
1250 0.5  فولاد غربST12رولکارخانه
1000 1  فولاد غربST12رولکارخانه
1000 0.8  فولاد غربST12رولکارخانه
1000 0.6  فولاد غربST12رولکارخانه
1000 0.5  فولاد غربST12رولکارخانه
1000 0.7  فولاد غربST12رولکارخانه
1000 0.4  فولاد غربST12رولکارخانه
1250 0.9  فولاد غربST12رولکارخانه
1000 0.9  فولاد غربST12رولکارخانه
1250 0.6  فولاد غربST12رولکارخانه
1250 0.7  فولاد غربST12رولکارخانه
1250 0.8  فولاد غربST12رولکارخانه
1000هفت الماسST12رولکارخانه
12501.5 هفت الماسST12رولکارخانه
10001.5 هفت الماسST12رولکارخانه
12501.25 هفت الماسST12رولکارخانه
1000 1.25  هفت الماسST12رولکارخانه
1000هفت الماسST12رولکارخانه
1250 0.9  هفت الماسST12رولکارخانه
1000 0.9  هفت الماسST12رولکارخانه
1250 0.8  هفت الماسST12رولکارخانه
1000 0.8  هفت الماسST12رولکارخانه
1250 0.7  هفت الماسST12رولکارخانه
10000.7 هفت الماسST12رولکارخانه
12500.6 هفت الماسST12رولکارخانه
10000.6 هفت الماسST12رولکارخانه
1250 0.5  هفت الماسST12رولکارخانه
1000 0.5  هفت الماسST12رولکارخانه
1000 0.4  هفت الماسST12رولکارخانه
1250 2  هفت الماسST12رولکارخانه
1250 1  هفت الماسST12رولکارخانه
1250 0.4  هفت الماسST12رولکارخانه
10002.5فولاد مبارکهST12رولکارخانه
1250 2فولاد مبارکهST12رولکارخانه
10002فولاد مبارکهST12رولکارخانه
1250 1.5فولاد مبارکهST12رولکارخانه
10001.5فولاد مبارکهST12رولکارخانه
12501.25فولاد مبارکهST12رولکارخانه
12501فولاد مبارکهST12رولکارخانه
10001فولاد مبارکهST12رولکارخانه
12500.9فولاد مبارکهST12 کارخانه
1000 0.9فولاد مبارکهST12رولکارخانه
1250 0.8فولاد مبارکهST12رولکارخانه
1000 0.8فولاد مبارکهST12رولکارخانه
1250 0.6فولاد مبارکهST12رولکارخانه
10000.6فولاد مبارکهST12رولکارخانه
12500.5فولاد مبارکهST12رولکارخانه
10000.5فولاد مبارکهST12رولکارخانه
1000 0.4فولاد مبارکهST12رولکارخانه
1000 1.25فولاد مبارکهST12رولکارخانه
1250 0.7فولاد مبارکهST12رولکارخانه