قیمت پروفیل ساختمانی 4

سایزضخامتحالتمحل تحویلواحدقیمت
140*140412 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
120*120412 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
90*9046 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
46 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
80*4046 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
70*7046 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
60*6046 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان

قیمت پروفیل ساختمانی 3

سایزضخامتحالتمحل تحویلواحدقیمت
140*140312 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
120*120312 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
100*10036 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
90*9036 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
80*8036 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
70*7036 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
60*6036 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
50*5036 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان

قیمت پروفیل ساختمانی 2

سایزضخامتحالتمحل تحویلواحدقیمت
80*8026 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
60*6026 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
26 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
50*5026 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
26 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
40*8026 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
26 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
30*3026 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
26 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
20*2026 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
26 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
50926 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
50826 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
50726 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان

قیمت پروفیل ساختمانی 2.5

سایزضخامتحالتمحل تحویلواحدقیمت
100*1002.56 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
90*902.56 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
80*402.56 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
70*702.56 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
80*802.56 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
60*602.56 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
2.56 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
50*502.56 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
2.56 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان
40*402.56 متریکارخانهکیلوگرم64668 تومان